top of page

Słownik importera. Co oznaczają skróty ADR, DGR, FCL, MOQ, CBM, BAF, ETD, ETA, MSDS, THC, TT i inne?

Zaczynając swój import lub transport z Chin możesz czuć się zagubiony w gąszczu wielu skrótów. Co konkretnie oznaczają? Poniżej najważniejsze skróty, które najczęściej występują w trakcie importu lub transportu z Chin.Rozpoczynając import z Chin możesz napotkać wiele skrótów które zwyczajowo używa się zarówno w trakcie transportu jak i samego importu. Ważne aby obje strony znały te skróty. Pozwala to przyśpieszyć konwersację jak i wzajemnie się zrozumieć. Poniżej najważniejsze skróty które powinieneś znać. • ADR (L’Accord européen relatif au transport international des archandises Dangereuses par Route) Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, zazwyczaj według tych zasad określany jest ładunek niebezpieczny w transporcie drogowym.


 • BAF (Bunker Adjustment Factor) To dodatek wskazujący zmiany cen paliwa na rynkach światowych. Również znany pod innym skrótem: BUC (Bunker Contribution).


 • CAF (Currency Adjustment Factor) Dodatek, który częściowo pokrywa koszty jakie ponosi armator w związku z rozliczaniem się w różnych walutach z podwykonawcami, klientami i innymi podmiotami na rynku transportowym.


 • CBM (czyli Cubic Meter) Skrót określający metr sześcienny.


 • CDD (Cargo Data Declaration) Opłata również znana jako ENS (Entry Summary Declaration), tyczy ładunków importowanych do Unii Europejskiej. Odpowiednikiem tej opłaty w przypadku wymiany z USA jest opłata (AMS czyli Automated Manifest System), a w przypadku Kanady (ACI - Advance Commercial Information Definition). • CGS (Congestion Surcharge) Dodatek (przeciążeniowy) często pojawiający się w przypadku portów Afryki Zachodniej.


 • CSF (Carrier Security Fee) Opłata za ochronę jaką ponosi Armator.


 • D/O FEE (Delivery Order Fee) Dodatek za zlecenie dostawy w Chinach (dokument pozwalający na wydanie ładunku w porcie).


 • DGD (Dangerous Goods Declaration) Deklaracja załadowcy określająca specyfikę towaru niebezpiecznego zwykle dostarczana spedytorowi z MSDS (Material Safety Data Sheet).


 • DGR (Dangerous Goods Regulations) Przepisy odnoszące się do przewozu i dokumentowania towarów niebezpiecznych.


 • EBS (Emergency Bunker Surcharge) Specjalna dopłata służąca zniwelowaniu wahań cen paliwa, każdorazowo decyzja o jej naliczeniu podejmowana jest przez armatora realizującego transport. • ERS (Equipment Repositioning Surcharge) Inaczej EIS (Equipment Imbalance Surcharge), to specjalna dopłata służąca zniwelowaniu strat armatora z tytułu nie zbilansowania dostępności kontenerów.


 • ETA (Estimated Time of Arrival) Przewidywany czas wejścia statku do portu rozładunku.


 • ETD/ ETS (Estimated Time of Departure / Estimated Time of Saling) Przewidywany czas wyjścia statku z portu załadunku.


 • IMO (International Maritime Organization) Organizacja wyspecjalizowana systemu Narodów Zjednoczonych, zajmującą się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczeniu środowiska morskiego przez statki.


 • IPPC (International Plant Protection Convention). Organizacja, której zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób roślin. Logo przypominające kłos zboża, oraz informacje dotyczące sposobu zabezpieczenia drewna: - DB (ang. Debarked) drewno zostało poddane mechanicznej obróbce usuwającej pozostałości kory drzewnej - MB (ang. Methyl Bromide) drewno zostało odkażone poprzez gazowanie bromkiem metylu. - HT (ang. Heat Treatment) drewno użyte do budowy opakowania zostało wysuszone komorowo w wysokiej, ściśle określonej temperaturze przez odpowiedni czas. • ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) Opłata pobierana przez armatorów oraz porty morskie w związku z nałożonym obowiązkiem podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa po atakach z 11 września 2001. (np. działania antyterrorystyczne).


 • Konosament, Bill of Lading (B/L) List przewozowy stosowany w transporcie morskim. Konosament jest świadectwem ładunkowym potwierdzającym odbiór określonego ładunku na statek, zobowiązującym przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia jego posiadaczowi.


 • LCL SERVICE Dodatek do towarów drobnicowych.


 • LWS (Low Water Surcharge) Na przykład przy wysyłkach do/z Kanady, stosowany przy niskim stanie wód na rzece św. Wawrzyńca.


 • DROBNICA, ŁADUNEK DROBNICOWY lub LCL To wszelkiego rodzaju transport mniejszy niż pełny kontener przewożony w opakowaniach: kartonach, skrzyniach, belach, workach, niewielkich zbiornikach oraz na paletach. Ładunki drobnicowe z uwagi na małą objętość są składnikiem ładunków zbiorowych. Pojedyncze ładunki wielu nadawców są zbierane i łączone przez spedytora, a następnie wysyłane jako ładunek zbiorowy do poszczególnych odbiorców. • MOQ (Minimal Order Quantity) Minimalna ilość zamówienia.


 • MSDS (Material Safety Data Sheet) Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej.


 • NVOCC (Non Vessel Operating Cargo Carrier) Przewoźnik nie dysponujący własnymi statkami.


 • PCC (Panama Canal Charge) Dodatkowa opłata pobierana za transport Kanałem Panamskim.


 • PSS (Peak Season Surcharge) Okresowy dodatek sezonowy wprowadzany w momentach, gdy na danym rynku frachtowym popyt na fracht rośnie, a armatorzy nie mają możliwości podwyższenia podstawowych stawek frachtowych, ponieważ zostały one ustalone np. na cały kwartał. • THC (Terminal Handling Charge) Koszty portowe/terminalowe to opłaty związane z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru na magazyn w porcie wyładunku.


 • TT (Transit Time) Czas transportu morskiego.


 • TT copy Skrót który oznacza: telegraphic transfer lub Transfer Telex, sposób dokonywania płatności w handlu zagranicznym. Oznacza potwierdzenie dokonania przedpłaty za towar.


 • V.A.T.O.S. Czyli skrót Valid At the Time of Shipment (w przypadku dodatków do frachtu morskiego).


 • WRS (War Risk Surcharge) Dodatek na ryzyko wojny.źródło: 1.

bottom of page