top of page

CITES a import z Chin. Co warto wiedzieć importując meble, odzież lub sprzęt muzyczny?

CITES to konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwana także konwencją waszyngtońską lub w skrócie CITES.CITES - o co chodzi?


Celem konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę, monitoring i ograniczanie międzynarodowego handlu nimi, ich rozpoznawalnymi częściami i produktami pochodnymi, a także zapewnienie międzynarodowej współpracy na rzecz ograniczania nielegalnego handlu okazami gatunków zagrożonych wyginięciem i podnoszenie świadomości na temat presji człowieka na dziko żyjące gatunki roślin i zwierząt.Co jest zabronione?


W świetle przepisów CITES nie ma znaczenia, czy przewóz dotyczy żywych zwierząt czy przedmiotów, produktów z nich wykonanych. A zatem jeśli na liście gatunków objętych tymi przepisami znajduje się np. pyton, to nie wolno bez odpowiedniego zezwolenia przywieźć ani żywego zwierzęcia, ani też np. torebki czy paska wykonanego z jego skóry.


Na liście gatunków znajdują się m.in.:


 • Krokodyle - torebki, paski, buty, okazy wypchane

 • Warany - torebki, buty, paski, okazy wypchane.

 • Węże należące do dusicieli np. pytony, boa, anakondy - torebki, buty, paski, spodnie, kurtki.

 • Korale rafotwórcze - kawałki rafy koralowej oraz wyroby wykonane z koralowców.

 • Przydacznie – małże z oceanów i mórz tropikalnych. Muszle i wyroby z nich wykonane.

 • Dzikie koty – np. lamparty, oceloty, rysie, lwy, gepardy, tygrysy - wyroby ze skór i kości, trofea myśliwskie, medycyna dalekiego wschodu.

 • Niedźwiedzie - skóry, czaszki, trofea myśliwskie, medycyna dalekiego wschodu.

 • Papugi - (wyjątkiem jest nierozłączka czerwonoczelna, papużka falista, nimfa i aleksandretta obrożna, które nie są chronione). - żywe okazy hodowane w domach, jaja, pióra, okazy wypchane. • Ptaki drapieżne (z wyjątkiem 4 gatunków urubu /sępników/, które należą do rodziny kondorowatych) - pióra, jaja, wypchane okazy, żywe okazy do celów sokolnictwa.

 • Wszystkie jesiotrokształtne, czyli np. jesiotry, z których pochodzi kawior - kawior.

 • Storczyki, kaktusy, wilczomlecze, a także niektóre rośliny owadożerne

 • Żywe rośliny, bulwy, cebulki

 • Rośliny: niektóre agawy, niektóre cyprysy, prawie wszystkie kaktusy, wszystkie storczyki, wszystkie dzbaneczniki, szereg roślin drzewiastych z rodziny mahoniowatych, palisandry - egzotyczne rośliny ozdobne, meble i przedmioty z drewna (w szczególności mahoniowego), wyroby z palisandru (np. gitary)


Import z Chin a CITES


Jak widać chcąc importować z Chin np. meble lub gitary, które byłyby wytworzone np. z mahoniu lub palisandru to musimy posiadać odpowiednie dokumenty i postarać się o zezwolenie na przywóz takich produktów. Sprawa ma się tak samo jeśli importujemy odzież skórzaną np. z krokodyla itp.Jak uzyskać niezbędne dokumenty do odprawy celnej?


Gatunki zagrożone wyginięciem zostały umieszczone w grupach: A, B, C i D.


Grupa A - gatunki najbardziej zagrożone wyginięciem.  

Zezwolenia na ich przywóz wydaje się sporadycznie, a obrót nimi jest pod ścisłą kontrolą. Osoba, która chce je przywieźć na teren UE, musi uzyskać komplet dokumentów. Potrzebne będzie:

 • zezwolenie importowe, wydane w pierwszej kolejności przez organ administracyjny Konwencji Waszyngtońskiej kraju, do którego ma być przywieziony okaz oraz

 • zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu, wydawane w drugiej kolejności przez organ administracyjny Konwencji Waszyngtońskiej państwa, z którego okaz jest wywożony.


Grupa B - gatunki, które nie są tak zagrożone jak te z grupy A, ale mogą stać się takimi, jeżeli ich obrót nie będzie kontrolowany.

Aby przywieźć do UE okazy gatunków z grupy B, należy uzyskać:

 • zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu z kraju, z którego okaz jest wywożony,

 • przed przywozem okazu, dodatkowo uzyskać zezwolenie importowe kraju UE, do którego chcemy przywieźć okaz.

Zezwolenia i świadectwa wystawiają organy administracyjne Konwencji Waszyngtońskiej odpowiednich państw.Grupa C - gatunki zgłoszone przez poszczególne kraje do objęcia ochroną.

Aby je przywieźć trzeba:

 • mieć odpowiedni dokument z kraju wywozu. Może to być zezwolenie eksportowe, świadectwo reeksportu lub świadectwo pochodzenia, w zależności od gatunku i kraju wywozu oraz

 • wypełnić zawiadomienie o przywozie (zgłoszenie importu). Robi to osoba, która przywozi okaz.


Grupa D - gatunki, których przywóz musi być rejestrowany. W tym przypadku wystarczy jedynie wypełnić zawiadomienie o przywozie (zgłoszenie importu). Robi to osoba, która przywozi okaz.


Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie do jakiej grupy należy przyporządkować daną roślinę lub zwierzę to zapraszam do zapoznania się z Rozporządzeniem Rady (WE) NR 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Tam w załączniku A, B i C można wszystko dokładnie sprawdzić. Załącznik D nie ma swojego odpowiednika w Konwencji Waszyngtońskiej. Wpisane są tutaj gatunki, w przypadku których prowadzony jest monitoring skali importu w celu określenia intensywności handlu oraz potencjalnych skutków jaki może on mieć na dzikie populacje tych gatunków.Kontrola Celno-Skarbowa


Kontrola na granicy obejmuje:


 • Wszystkie wymagane dokumenty wraz z okazem. Muszą być przedstawione do granicznej kontroli celnej w chwili przywozu lub w wyznaczonych jednostkach celnych, w przypadku wywozu z terenu UE.

 • Jedynie oryginały dokumentów wraz z odpowiednimi kopiami. Tylko one są uznawane przez organy celne. Przedstawienie kopii dokumentów bez oryginału (jeżeli jest wymagany) jest niezgodne z przepisami, które regulują obrót gatunkami zagrożonymi wyginięciem.

Zgłoszenie do kontroli przywożonego okazu wraz z odpowiednimi dokumentami może nastąpić jedynie na granicy UE, podczas jej przekraczania (przejścia graniczne, międzynarodowe porty lotnicze lub międzynarodowe porty morskie). Nie można tego zrobić w urzędach wewnętrznych (oprócz wyjątków określonych w przepisach).


Kary


Przewożenie, niezgodnie z przepisami, przez granicę UE okazów, które należą do gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem - na mocy art. 128 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.).


Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Przepisy dopuszczają pewne odstępstwa i wyjątki od ogólnych zasad, ale ich zastosowanie wymaga dokładnej analizy konkretnego przypadku.


Szczegółowe informacje można uzyskać w:


 1. Ministerstwie Środowiska – Departament Ochrony Przyrody 

 2. Izbach Administracji Skarbowej – koordynatorzy ds. CITES

 3. Ministerstwie Finansów - Departament CełImportujesz towar który podchodzi pod CITES? Oto co musisz przygotowaćIle wnosi opłata?


Opłata za wydanie zezwolenia na przywóz/(powrotny) wywóz okazów CITES wynosi 107 zł, a za wydanie świadectwa UE - 17 zł.


Obowiązek dokonania opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia lub świadectwa.


Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dołącza się do stosownego wniosku.

Opłaty należy dokonać na konto:


Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika nr konta: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 z dopiskiem: opłata za wydanie dokumentu CITESbottom of page